نمونه سوال کارشناسی پیام نور-روان شناسی-روان شناسی یادگیری

سالهای معین در سال انتشار :86-87
پاسخ نامه:دارد
فایل ورد و پی دی اف : 1200 تومان خرید فایل

نمونه سوال کارشناسی پیام نور-روان شناسی-روان شناسی هوش و سنجش ان

سالهای معین در سال انتشار :88-89
پاسخ نامه:دارد
فایل ورد و پی دی اف : 1200 تومان خرید فایل

نمونه سوال کارشناسی پیام نور-روان شناسی-روان شناسی هوش و سنجش ان

سالهای معین در سال انتشار :86-87
پاسخ نامه:دارد
فایل ورد و پی دی اف : 1200 تومان خرید فایل

نمونه سوال کارشناسی پیام نور-روان شناسی-روان شناسی مرضی کودک

سالهای معین در سال انتشار :89-90
پاسخ نامه:دارد
فایل ورد و پی دی اف : 1200 تومان خرید فایل

نمونه سوال کارشناسی پیام نور-روان شناسی-روان شناسی عمومی1

سالهای معین در سال انتشار :86-87
پاسخ نامه:دارد
فایل ورد و پی دی اف : 1200 تومان خرید فایل

مدیریت پروژه MS-Project

دوره مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK (پیش نیاز آزمون PMP در دبی)    
داکیومنت : 4570000 تومان خرید فایل

نمونه سوال کارشناسی پیام نور-روان شناسی-روان شناسی جنایی

سالهای معین در سال انتشار :88-89
پاسخ نامه:دارد
فایل ورد و پی دی اف : 1200 تومان خرید فایل

نمونه سوال کارشناسی پیام نور-روان شناسی-روان شناسی جنایی

سالهای معین در سال انتشار :86-87
پاسخ نامه:دارد
فایل ورد و پی دی اف : 1200 تومان خرید فایل

نمونه سوال کارشناسی پیام نور-روان شناسی-روان شناسی تربیتی

سالهای معین در سال انتشار :86-87
پاسخ نامه:دارد
فایل ورد و پی دی اف : 1200 تومان خرید فایل

نمونه سوال کارشناسی پیام نور-روان شناسی-روان شناسی تجربی

سالهای معین در سال انتشار :86-87
پاسخ نامه:دارد
فایل ورد و پی دی اف : 1200 تومان خرید فایل