جزوه ادبیات تحقیق

جزوه ادبیات تحقیق

تعداد صفحات :20
فرمت فایل :pdf
منبع:دارد
فایل ورد و پی دی اف : 20000 تومان خرید فایل
پی دی اف : 50000 تومان خرید فایل
پایان نامه بررسي رابطه بين مهارت‌های مدیریتی و تيپ‌هاي شخصيتي مديران با اثربخشي کارکنان

پایان نامه بررسي رابطه بين مهارت‌های مدیریتی و تيپ‌هاي شخصيتي مديران با اثربخشي کارکنان

تعداد صفحات :170
منبع:دارد
پرسشنامه:دارد
فایل ورد و پی دی اف : 24000 تومان خرید فایل
پی دی اف : 12000 تومان خرید فایل
پایان نامه بررسي رابطه اثربخشي ارتباطات سازماني و منابع قدرت مديران با عملکرد کارکنان

پایان نامه بررسي رابطه اثربخشي ارتباطات سازماني و منابع قدرت مديران با عملکرد کارکنان

تعداد صفحات :164
منبع:دارد
پرسشنامه:دارد
فایل ورد و پی دی اف : 22000 تومان خرید فایل
پی دی اف : 12000 تومان خرید فایل
پایان نامه بررسي رابطه اثربخشي ارتباطات سازماني و منابع قدرت مديران

پایان نامه بررسي رابطه اثربخشي ارتباطات سازماني و منابع قدرت مديران

تعداد صفحات :132
منبع:دارد
پرسشنامه:دارد
فایل ورد و پی دی اف : 22000 تومان خرید فایل
پی دی اف : 10000 تومان خرید فایل
پایان نامه بررسی رابطه هویت بخشی سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی با در نظر گرفتن نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی

پایان نامه بررسی رابطه هویت بخشی سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی با در نظر گرفتن نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی

تعداد صفحات :138
منبع:دارد
پرسشنامه:دارد
فایل ورد و پی دی اف : 21000 تومان خرید فایل
پی دی اف : 10000 تومان خرید فایل
پایان نامه بررسی رابطه مديريت مشاركتي و سرمایه اجتماعی با رضايت شغلي

پایان نامه بررسی رابطه مديريت مشاركتي و سرمایه اجتماعی با رضايت شغلي

تعداد صفحات :170
منبع:دارد
پرسشنامه:دارد
فایل ورد و پی دی اف : 23000 تومان خرید فایل
پی دی اف : 12000 تومان خرید فایل
پایان نامه بررسی رابطه مدیریت کوانتومی و مدیریت استعداد با چابکی سازمانی

پایان نامه بررسی رابطه مدیریت کوانتومی و مدیریت استعداد با چابکی سازمانی

تعداد صفحات :133
منبع:دارد
پرسشنامه:دارد
فایل ورد و پی دی اف : 21000 تومان خرید فایل
پی دی اف : 10000 تومان خرید فایل
پایان نامه بررسی رابطه کارتیمی و چابکی سازمانی با تنیدگی شغلی

پایان نامه بررسی رابطه کارتیمی و چابکی سازمانی با تنیدگی شغلی

تعداد صفحات :149
منبع:دارد
پرسشنامه:دارد
فایل ورد و پی دی اف : 22000 تومان خرید فایل
پی دی اف : 11000 تومان خرید فایل
پایان نامه بررسی رابطه عدالت سازمانی با سقف شیشه‌ای

پایان نامه بررسی رابطه عدالت سازمانی با سقف شیشه‌ای

تعداد صفحات :114
منبع:دارد
پرسشنامه:دارد
فایل ورد و پی دی اف : 20000 تومان خرید فایل
پی دی اف : 10000 تومان خرید فایل
پایان نامه بررسی رابطه توانمندسازی معلمان و ارتقای مهارت های حرفه ای معلمان با درنظر گرفتن نقش میانجی کارآفرینی سازمانی

پایان نامه بررسی رابطه توانمندسازی معلمان و ارتقای مهارت های حرفه ای معلمان با درنظر گرفتن نقش میانجی کارآفرینی سازمانی

تعداد صفحات :148
منبع:دارد
پرسشنامه:دارد
فایل ورد و پی دی اف : 22000 تومان خرید فایل
پی دی اف : 12000 تومان خرید فایل